Hovedseksjon

Strategisk plan 2022

Trapp

Les planen her.

Etterstad vil i 2022 prioritere tiltak og satsninger i to ulike strategier –nærværsstrategi og fraværsstrategi.

Nærværsstrategien vil inneholde prioriterte tiltak som skal bidra til at elever blir motiverte for å komme på skolen, skoletilhørigheten øker etter en langvarig pandemi og kvaliteten på læringsmiljøene er gode. De siste årene har skolen arbeidet systematisk med bl. a skolestart, oppbygging av Elevtjenesten, trivselstiltak, språkopplæring og ulike andre støttetiltak, pedagogisk IKT-utvikling og implementering av Fagfornyelsen. Disse tiltakene vil fremdeles være sentrale.

Fraværsstrategien skal sikre at skolen har bl. a tydelige fraværsrutiner, rutiner for systematisk elevoppfølging, rutiner for foreldresamarbeid.Elevgrunnlaget og utfordringene er ulike fra avdeling til avdeling, og det er viktig at både nærvær- og fraværsarbeidet forankres lokalt nært elever og lærere.

Ledergruppen har gjennom en teamutviklingsprosess i 2020-22 laget en visjon for skolen. Visjonen vil være ledende for vårt arbeid: Vi utdanner stolte og engasjerte fagarbeidere til yrkesliv og videre utdanning. I tett samarbeid med bransje og bedrifter blir elevene forberedt til det grønne skiftet. Praktiske oppgaver gir mestring, glede og forståelse. Hos oss kan elevene være seg selv , og vi feirer mangfoldet.

Styringspyramide3.jpg