Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Trapp

Les planen her.

Ved utarbeidingen av strategisk plan for 2022 identifiserte vi høyt elevfravær som den største utfordringen for at elevene skulle fullføre og bestå. Skolen prioriterte tiltak og satsninger rundt to ulike strategier – nærværsstrategi og fraværsstrategi. Tiltak ble utarbeidet og iverksatt med god forankring hos ansatte. Nærværstiltak var bl. a bevisstgjøring av skolestart, utvikling av Elevtjenesten, trivselstiltak, språkopplæring, pedagogisk IKTutvikling og implementering av Fagfornyelsen. Fraværsstrategien inneholdt tiltak som tydeliggjøring av fraværsrutiner, rutiner for systematisk elevoppfølging og rutiner for foreldresamarbeid. For vår skoleorganisasjon har arbeidet med de strategiene vært bevisstgjørende og bidratt til å tydeliggjøre retningslinjer og forventninger til hverandre.

Elevfraværet har fortsatt så langt i skoleåret 2022/23. En stor andel elever har utfordringer med å forholde seg til 10%-fraværsgrense. Årsakene er sammensatte - skulk, ulike utfordringer med hjemmeforhold (bolig, økonomiske problemer osv), fysisk og psykisk helseproblemer og skolevegring med sosial angst. Andre elever erfarer etter et par måneder ut i skoleåret at de har valgt feil utdanningsprogram – noe som fører til lav skolemotivasjon. En stor andel av ungdomsgruppen som kommer fra 10. trinn er påvirket av to år med hjemmeundervisning. Vi erfarer at ungdommene har mye å ta igjen med tanke på sosial utvikling. God relasjon til læreren og andre voksenpersoner må balanseres mot tydelig atferdskorrigering.

Etter en prosess i ledergruppen med innspill fra resten av personalet har vi konkludert med at vi i 2023 skal utarbeide en fagarbeidertrapp som tydeliggjør utviklingen fra Vg1-eleven via Vg2-eleven til læreplass. Fagarbeidertrappen skal inneholde både utvikling av sosial kompetanse og yrkesfaglig kompetanse. I overordnet del av Læreplanverket står det at skolen skal støtte og bidra til elevenes sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig. Denne tosidige utviklingen skal vi tydeliggjøre gjennom å utarbeide en fagarbeidertrapp. Vi mener det er viktig å bevisstgjøre eleven i eget ståsted og hva som kreves for å bli en god fagarbeider. I dag utføres det et betydelig arbeid, men vi mener effekten kan bli større dersom skolen i fellesskap utarbeider og blir enige om utviklingstrinnene. Fagfornyelsen er opptatt av å påpeke at sosial læring skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. I det daglige arbeidet spiller derfor elevenes faglige og sosiale læring og utvikling sammen.

Etterstad har fått tildelt betydelige prosjektmidler i forbindelse med Prosjekt 33 (Kvalifisering og formidling til læreplasser i videregående opplæring) i tillegg til Dekomp-midler. Vi utvikler oss til å bli en Demra-skole, deltar i etatens satsning på fellesskapende didaktikk i tillegg til utviklingen av gjenopprettende konfliktløsning. Å gjennomføre prosjekter krever god struktur og gjennomføringsevne. I organisasjonsutviklingen av skolen vil vi ha fokus å evaluere tiltak og strategier for å sikre at vi oppnår kollektive ambisjoner og læring i fellesskap. Elever må med i disse prosessene.

Ledergruppen har gjennom en teamutviklingsprosess i 2020-22 laget en visjon for skolen. Visjonen vil være ledende for vårt arbeid: Vi utdanner stolte og engasjerte fagarbeidere til yrkesliv og videre utdanning. I tett samarbeid med bransje og bedrifter blir elevene forberedt til det grønne skiftet. Praktiske oppgaver gir mestring, glede og forståelse. Hos oss kan elevene være seg selv , og vi feirer mangfoldet.

Styringspyramide3.jpg