Strategisk plan

Elever videregående skole

I strategisk plan for Etterstad videregående skole 2021 viderefører vi satsinger fra det strategiske kartet for Osloskolen. Tiltakene skal fortsatt støtte arbeidet for å nå oppsatte mål innen elev og lærling-perspektivene:

  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv. 
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

Etterstad videregående skole har i tillegg prioritert tiltak innen kvalitetsutviklingsperspektivet:

  • Osloskolens ledelse skal ha høy grad av gjennomføringsevne og resultatorientering.
  • Tillitsbasert styring og ledelse og økt veiledningsstøtte til skolene skal sikre utvikling og forbedring.

Skolen er opptatt av at elever skal ha et godt og trygt læringsmiljø både i klasserom/verksted og fellesarealer. Derfor vil vi videreføre satsingen på forebyggende miljøarbeid i 2020. Tett elevoppfølging av kontaktlærer, ledere og elevtjeneste er viktig i fraværsarbeidet.

Målene følges opp gjennom en rekke tiltak i forbedringsarbeidet i 2020. Vi arbeider langsiktig for å møte elevenes behov slik at de i enda større grad lykkes med sin utdannelse. Og sine liv.