Hovedseksjon

Tilrettelagt teknologifag (TL)

Fra presentasjon av tilbudet

Målgruppe

Dette er et tilbud for elever med dokumentert fortrinnsrett som ønsker en skolehverdag basert på verkstedaktivitet. Tilbudet retter seg særlig mot elever som har behov for og som kan bidra til et forutsigbart, trygt og sosialt undervisningsmiljø.

Fordi vi bruker et mekanisk verksted som klasserom i det meste av undervisningen, stilles det krav i fht. HMS-regler og kognitivt funksjonsnivå.

Typiske søkere er elever med autismespekterforstyrrelser, sosialiserings-utfordringer, lærevansker av ulik karakter eller andre utfordringer som gjør at de har lite utbytte av undervisning i ordinær klasse.

Karriereløp

Det er ulike veier videre etter et tilrettelagt løp ved Teknologifag:

 • Gå over i det ordinære utdanningsløpet på Teknologifag (VG1)
 • Gå ett år til på Tilrettelagt, enten her eller på en annen fagretning.
 • Gå ut som lærekandidat i bedrift
 • Gå ut som arbeidstaker i en VTA bedrift

Organisering

 • Tilbudet har to klasser
 • Det er 6 - 7 plasser i hver klasse
 • I hver klasse er det en assistent som følger elevene i tillegg til aktuell faglærer
 • Klassene består av både 1. og 2. års elever
 • Hver dag starter med felles frokost for elever, assistenter og lærere kl. 08.00
 • Til vanlig fordeles undervisningen av klassene slik at de ikke er i samme verksted/klasserom samtidig

Fag- og timefordeling

 • Vi følger den ordinære læreplanens fag- og timefordeling med 35 timers uke
 • Programfagene er Konstruksjon og styringsteknikk, Produksjon og tjeneste, Produksjon og kvalitetsstyring samt Yrkesfaglig fordypning
 • Fellesfagene er matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving

Innhold

Læreplanmålene fra ordinær læreplan VG1 er utgangspunkt for undervisningen. Det jobbes også med utvalgte læreplanmål for VG2. Læreplanmålene endres og tilrettelegges i forhold til elevens individuelle forutsetninger og ferdigheter. Alle elevene har IOP i alle fag og de har ikke karakterer.

Den praktiske opplæringen foregår i skolens verksteder. I løpet av en vanlig uke er elevene i verkstedet omtrent tre dager og i klasserommet/gymsal omtrent to dager. Vi samarbeider også med det ordinære utdanningsløpet når det er fellesaktiviteter, som for eksempel ekskursjoner, turneringer, avslutninger e.l., men vektlegger også her individuelle behov.

I starten av skoleåret gjennomgår elevene opplæring i grunnleggende HMS før den praktiske verkstedundervisningen begynner. Etter hvert som elevene har blitt presentert for de ulike læreplanmålene, får de anledning til å velge ut egne områder å jobbe videre med i samarbeid med assistenter og lærere. I løpet av skoleåret bistår skolen med å velge neste steg i utdanningsprosessen.

Elevene kan søke om utstyrsstipend gjennom Statens lånekasse for utdanning, gjerne i samarbeid med avgiverskole.