Praksisbrev

Etter disse to årene skal kandidaten kunne oppnå, og få dokumentert, en yrkeskompetanse som arbeidslivet kan bruke. En viktig faktor for at ordningen prøves ut i Oslo er at det etter to år er mulig å bygge ut med ytterligere to år videregående opplæring med fag/svennebrev som mål.

Målgruppen for praksisbrev 

Målgruppen er den samme som oppfølgingstjenestens målgruppe. Ungdom som står i fare for å droppe ut eller har droppet ut av videregående skole og som vil ha behov for en mer praktisk opplæring. Det er viktig å presisere at ungdommene som skal rekrutteres til tilbudet må være motiverte for å fortsette utdanning.

Les mer om praksisbrevordningen her på VILBLI.NO

Praksisbrev i Oslo ble satt igang høsten 2014 på Etterstad videregående skole i utdanningsprogrammene restaurant – og matfag og service og samferdsel.

Innenfor praksisbrevordningen er det allerede utarbeidet læreplaner for flere av lærefagene innenfor disse to utdanningsprogrammene.

Elevene vil være i bedrift fire dager i uka og de vil få undervisning i fellesfagene norsk, matte og samfunnsfag på Etterstad vgs en dag i uka.

Kontaktlærer ved Etterstad videregående skole vil følge opp ungdommene tett både når de er på skolen og når de er i bedrift.

Tilbudet er ikke søkbart gjennom VIGO.no. Ta kontakt med Etterstad videregående skole som vil invitere aktuelle elever og eventuelt foresatt til en samtale om tilbudet.

Kontaktpersoner:

Etterstad vgs:

OT-tilbud: Etterstad vgs vil videreføre OT-tilbud fra skoleåret 2017/18.

OT-tilbudet på Etterstad vil omfatte fellesfag og programfag på utdanningsprogrammene restaurant – og matfagl.

For mer informasjon om tilbudet kan dere kontakte rådgiver på Etterstad Torild.Tveitereid: torild.tveitereid@ude.oslo.kommune.no