Hovedseksjon

Pandemiundersøkelse

Virus

Elever og ansatte ved Etterstad vgs har blitt plukket ut til å delta i denne viktige undersøkelsen.

Utdanningsetaten i Oslo skal utarbeide en situasjonsrapport om pandemiens konsekvenser for elevenes faglige og sosiale utvikling. Fordi elever, foresatte og ansatte på skolene er de nærmeste til å uttale seg om hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har ført til, skal det gjennomføres en spørreundersøkelse i regi av Rambøll på 17 grunnskoler i bydelene Alna, Grünerløkka og Nordstrand, og på syv videregående skoler fra ulike steder i byen.

Formål med undersøkelsen

De to siste årene har koronapandemien påvirket samfunnet i Norge, og belastningen for Osloskolen har i perioder vært høy. Osloskolen har hatt noen av de strengeste smitteverntiltakene i landet, og skolehverdagen for både elever og ansatte har vært preget av usikkerhet og hyppige endringer. Tall for Osloskolen viser foreløpig en stabil utvikling, til tross for pandemi, men forskning og tilbakemeldinger fra skolene indikerer at tallene trolig ikke viser hele situasjonen.

For bedre å forstå konsekvensene av pandemien på elevers læring og utvikling, vil vi i løpet av de neste ukene gjennomføre en undersøkelse blant elever, lærere og foresatte. De sentrale temaene som skal undersøkes er konsekvensene for elevenes læring og læringsmiljø. Den overordnede problemstillingen for undersøkelsen er: Hvordan opplever elever, foresatte og lærere i Osloskolen at pandemien har påvirket elevenes faglige og sosiale utvikling?

Undersøkelsen vil bestå av et spørreskjema til elever og lærere. Det vil bli tilrettelagt for at elevene kan gjennomføre undersøkelsen på skolen i den ordinære skoletiden. Enkelte skoler vil også bli valgt som caseskoler, hvor det vil bli gjennomført individuelle intervjuer med elever og lærere. De individuelle intervjuene vil bli gjennomført fysisk på skolen, og vil ha en varighet på ca. 30 minutter. Utdanningsetaten i Oslo har engasjert selskapet Rambøll Management Consulting til å stå for gjennomføringen av undersøkelsen.

Vi ønsker å innhente innsikt fra dere som foresatte for å inkludere deres perspektiv om hvordan koronapandemien har påvirket elevene. Dere vil motta et elektronisk spørreskjema per e-post eller SMS. Spørreskjemaet vil også inkludere et samtykkeskjema hvor dere kan gi samtykke til at deres barn kan delta i undersøkelsen. Spørreskjemaet vil være kort og enkelt, og vil kunne gjennomføres på 5-10 minutter.

Utdanningsetaten i Oslo oppfordrer alle foresatte til å svare på undersøkelsen. Undersøkelsen vil kunne gi oss verdifull kunnskap om pandemiens konsekvenser for elevene i Osloskolen. Deltakelse i undersøkelsen er frivillig, og ingen i Utdanningsetaten i Oslo vil få tilgang til å se hva enkeltpersoner har svart. Det blir utarbeidet en rapport hvor svarene fra elever, lærere og foresatte analyseres i sammenheng. All data behandles fortrolig og svarene fra undersøkelsen presenteres anonymisert. Data slettes når prosjektet er avsluttet. 

Mer informasjon finner dere på www.aktuelt.osloskolen.no